Disclaimer

Disclaimer voor harswebshop.nl

MBE (Kamer van Koophandel: 2437915), handelend onder de naam harswebshop.nl, verleent u hierbij toegang tot harswebshop.nl.

Beperkte aansprakelijkheid

harswebshop.nl spant zich in om de inhoud van harswebshop.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op harswebshop.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Harwebshop.nl.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op harswebshop.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met harswebshop.nl

Voor op harswebshop.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan harswebshop.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. harswebshop.nl aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor mogelijke fouten of tekortkomingen in deze webshop of voor directe of indirecte schade (in welke vorm dan ook) die in enig opzicht verband houdt met het gebruik van (delen van) deze webshop of met de onmogelijkheid (delen van) de webshop te kunnen raadplegen.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij harswebshop.nl en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van harswebshop.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.